Special classes

Met ingang van 1 augustus 2014 moet elke school passend onderwijs aanbieden. Op het MML zijn we daar al veel langer mee bezig: de school biedt leerlingen met een Autisme Spectrum Stoornis (ASS) de kans om onderwijs op havo/vwo-niveau te volgen in speciale klassen. De leerlingen krijgen in de onderbouw les in een vast lokaal. De omgeving waarin de leerlingen les krijgen is gestructureerd en prikkelarm. De groepsgrootte is 12 tot maximaal 14 en het onderwijs wordt verzorgd door een groep geschoolde docenten in een aangepaste vorm, gericht op leerlingen met ASS. Sommige vakdocenten geven les in een vaklokaal. Een ambulant begeleider, onderwijsadviseur en een orthopedagoog begeleiden de mentoren, de afdelingsleider en de docenten.

 

Het MML heeft er voor gekozen om het passend onderwijs op deze manier vorm te geven, omdat we ons zo kunnen specialiseren in een specifiek gebied. Leerlingen met een autisme spectrum stoornis (ASS) hebben een specifieke onderwijsbehoefte, zowel pedagogisch als didactisch. In reguliere klassen lopen zij vaak vast op het vastomlijnde aanbod: te grote groepen, te grote school en het onderwijs en de zorg zijn niet voldoende toegerust op deze specifieke groep leerlingen. Voor veel leerlingen met ASS is de overgang naar het reguliere voortgezet onderwijs dan ook een te grote stap. In een setting met een aangepast zorgaanbod en meer begeleiding is onderwijs vaak wel mogelijk.

 

Dit onderwijsaanbod is mogelijk voor (rugzak)leerlingen met de diagnose autisme en leerprestaties op minimaal havo-niveau. Vaak missen zij, ondanks goede cognitieve vaardigheden, op sociaal emotioneel gebied het vermogen zich goed aan te passen aan de dagelijkse gang van zaken op school. Bovendien wordt in het voortgezet onderwijs een groot beroep gedaan op zelfwerkzaamheid en zelfstudie, terwijl leerlingen met autisme juist moeite hebben met plannen/organiseren en met samengestelde opdrachten waarbij veel inlevingsvermogen verwacht wordt. In de special classes op het MML wordt hier rekening mee gehouden en leren de leerlingen stapje voor stapje hoe zij toch hun weg hier in kunnen vinden. De belemmeringen die kinderen door ASS kunnen hebben, mogen dus niet van dien aard zijn dat onderwijs binnen deze aangepaste reguliere vorm op het MML niet of nauwelijks mogelijk is. Schakeling naar of (her)plaatsing in het regulier voortgezet onderwijs blijft natuurlijk mogelijk.

 

De intake criteria voor plaatsing in de special classes op het MML zijn:

-    leerprestaties op havo/vwo-niveau 
-    mogelijkheden tot zelfreflectie en verbaliteit 
-    mogelijkheden tot zelfsturing 
-    motivatie om te leren 
-    de leerling is minimaal 12 jaar 
-    diagnose autisme.

 

Het is voor ouders, leerlingen, AB-ers en IB-ers van belang om zich in een vroeg stadium te oriënteren op de onderwijsmogelijkheden voor deze ASS-leerlingen. Zij kunnen daarom direct en tussentijds worden aangemeld bij het MML. Na een vrijblijvend kennismakingsgesprek en aan de hand van vastgestelde criteria wordt een advies uitgebracht of de leerling in aanmerking komt voor plaatsing in de Special Class van het MML. Na de aanmelding kan extra onderzoek plaatsvinden. Aanmelding vindt plaats conform de regels van de Kernprocedure zoals die in Amsterdam gelden, waarbij de special class als een  tussenvoorziening bepaald is. Doel van de vooraanmelding is vóór de Kernprocedure te komen tot een helder en bindend advies betreffende de plaatsingsmogelijkheid. Aan dit advies kunnen geen rechten worden ontleend betreffende de definitieve plaatsing. Er is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar, zodat dit bij over-inschrijving kan leiden tot loten.

 

Aanmeldprocedure Special Class

Onze aanmeldingsprocedure bestaat uit een aantal stappen. Als eerste vragen we ouders om bij ons op school langs te komen voor een gesprek en om een indruk te krijgen van de special class. Tevens vullen ouders een intakeformulier in.

Vervolgens nodigen we de leerling uit voor een kennismakingsgesprek bij ons op school en een kijkje in de special class.

We vragen van de basisschool nog een aantal dossierstukken op waarna we contact op met de basisschool om een afspraak te maken. We komen dan langs om te observeren in de klas en voor een gesprek met de leerkracht of ib’er.

Op basis van de kennis die wij vergaren door al deze onderdelen, kunnen we inschatting maken of uw kind geschikt is voor de special class.

Wat in ieder geval een vereiste is om kans te maken op een plekje in de special clash is een ASS-diagnose en een havo/vwo niveau. Ieder jaar hebben we een overschrijving van het aantal aanmeldingen ten opzichte van het aantal plekken dat we hebben. We kunnen dan ook niemand verzekeren van plaatsing in de special class. Het is daarom van groot belang dat er naast de aanmelding voor de special class ook andere opties voor scholen worden onderzocht (eventueel met de hardheidsclausule op een andere school).

We werken niet met een wie het eerst komt, wie het eerst maalt principe. Het handigst is om aan het begin van het schooljaar contact met ons op te nemen via het telefoonnummer: 020-5979327. Dan kunnen we een afspraak inplannen voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.

 

Tijdpad aanmelding special class:

5 september t/m 31 januari: telefonische aanmelding special class

Begin schooljaar t/m 17 februari: Doorlopen van de stappen van de intake procedure

20 februari: deadline aanvragen hardheidsclausule voor andere scholen

21 februari: Besluitvorming van de intake commissie

22 februari: Uiterlijke bekendmaking plaatsing/afwijzing special class.

 

Het (concept) beleidsplan voor de special classes vindt u hier.

Omdat het Metis het passend onderwijs rond ASS specialiseert, bieden wij voor de reguliere leerlingen buiten de special classes alleen basiszorg.  

London1314