Zorg en begeleiding

De mentoren/coaches

De coaches vormen de spil van de begeleiding, omdat ze ver­antwoordelijk zijn voor de basis­zorg. Dit houdt in dat ze de voortgang van het leerproces monitoren en waar nodig de so­ciaal-emotionele begeleiding van leerlingen verzorgen. Elke leerling op Metis krijgt deze basiszorg van de mentoren of coaches.

In samenwerking met de vakdo­centen vormen de mentoren/coaches ook de spil van de leer- en loopbaanbegeleiding. Deze krijgt vorm tijdens de men­tor- of coachuren waarin extra aandacht is voor het zelfstandig leren en voor oriëntatie op studie en beroep. Het kan ook zijn dat docenten en mentoren problemen signaleren die buiten hun expertise vallen. In dat geval schakelen ze de hulp van mensen in die hierin zijn gespecialiseerd (maar altijd in overleg met de leerling).


Leerlingbegeleiding in de praktijk 

De leerling staat centraal bij de leerlingbegeleiding. Het doel van de begeleiding is dat leerlingen geleidelijk leren zoveel mogelijk zelf verantwoordelijk te zijn voor de voortgang van hun leerproces. De leerlingbegeleiding steunt op de driehoek leerling-ouders-school. Het onderhouden van deze driehoek zorgt ervoor dat leerlingen zo goed mogelijk begeleid kunnen worden.

 

Onderwijs/ondersteuningsbehoefte en special classes

Sommige leer­lingen hebben behoefte aan extra ondersteuning op school of thuis. De mentor/coach meldt hen dan aan bij de zorgcoordinator en in overleg met de ouders wordt er gekeken hoe de leerling het beste geholpen kan worden. Samenwerking tussen mentor/coach en zorgcoordinator en de uitvoering van het ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) is in de meeste gevallen voldoende om de onderwijs/ondersteuningsbehoefte van een leerling op te lossen. Het Samenwerkingsverband Amsterdam (SWA) hanteert een formulier waarop scholen hun ondersteuningsaanbod samenvatten: 'School Ondersteunings Overzicht', klik door om het te openen

 

Het MML heeft special classes voor leerlingen met een autismestoornis. In de onderbouw zitten deze leerlingen in aparte kleine groepen. De begeleiding van deze leerlingen is erop gericht om ze die competenties aan te leren zodat ze in de bovenbouw kunnen instromen in reguliere klassen.

 

Als een leerling tegen problemen oploopt die de zorgcoördinator niet samen met de leerling en/of zijn ouders kan oplossen, kan zij het zorg- en adviesteam (ZAT) van de school inschakelen. De zorgcoordinator heeft nauw contact met het Zorg en adviesTeam. De leden van het ZAT zijn: de Leerplichtambtenaar, de Ouder en KindAdviseur, Jeugdarts GGD en indien nodig Jeugdzorg. 

 

Contactgegevens van de zorg- en adviesteamleden zijn te vinden op de contactpagina